Profesionālā maģistra programma

2020. gads:

Iepriekšējā 2019. gadā maģistrantūrā budžeta vietas pietika visiem, kas iesniedza dokumentus laikā. Arī šogad aicinām maģistrantūrā ne tikai automobiļu tehnoloģiiju studentus, bet arī studentus, kuri vēlas specializēties satiksmes drošībā.

Maģistra programmā galvenā vērība tiek veltīta studentu pētniecības un prezentācijas prasmju attīstīšanai un pilnveidei. Viena trešdaļa no programmas apjoma ir maģistra darba pētījums, kura tēmu studenti visbiežāk izvēlas atbilstoši savām profesionālajām un personīgajām interesēm.

Ieskatam par pētījumu saturu - 2020. gadā aizstāvēto maģistra darbu prezentācijas par
Adaptīvo kruīza kontroli (ātrumtures sistēmu);
LED spuldžu lietošanas aspektiem;
Taksometru braukšanas dinamiku;
Automobiļu bremzēšanas intensitāti dažādos režīmos;
Autopārvadātāju darba un atpūtas režīma ievērošanu;
Ceļu satiksmes drošību uz gājēju pārejām.

Automobiļu tehnoloģiju virzienā studiju programmā iekļauti arī elektroautomobiļu un inovatīvo automobiļu studiju kursi, kas līdz šim nebija bakalaura programmā, būs iespēja arī padziļināti apgūt iekšdedzes motoru procesus, automobiļu ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas, ceļu satiksmes negadījumu izskatīšanas un rekonstrukcijas paņēmienus.
Satiksmes drošības virzienā studiju gaitā paredzēts pilnībā apskatīt tēmas, kas Ministru Kabineta noteikumos Nr358 "Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām" paredzētas programmā "Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un ceļu satiksmes drošība" un "Tehniskā informācija un autopārvadājumi". Ja studenti būs izpildījuši arī citas noteiktās prasības, varēs kārtot eksāmenu CSDD autoskolas pasniedzēja apliecības iegūšanai.

Šeit ir video uzaicinājums studēt maģistrantūrā studentiem, kuri vēlas specializēties satiksmes drošības jautājumos.

Studiju programma tiek piedāvāta:

 • RTU profesionālās bakalaura programmas "Automobiļu transports" un citu transporta profesionālo programmu absolventiem - studiju ilgums 1,5 gadi. Studiju gaitā tiek nostiprinātas inženieru zināšanas un apgūtas pētnieciskā darba iemaņas. Tiek piešķirts profesionālā maģistra grāds.
 • Inženierzinātņu vai ekonomikas (uzņēmējdarbības) profesionālo bakalaura programmu absolventiem un/vai inženieriem vai citu studiju programmu absolventiem, saskaņojot ar studiju programmas direktoru auto@rtu.lv - studiju ilgums 1,5 gadi vai nedaudz vairāk, ja jāizpilda programas papildu prasības. Šiem maģistriem paredzēta specializācija auto satiksmes drošībā, kas tiek nodrošināta ar izvēles studiju priekšmetiem. Tiek piešķirts profesionālā maģistra grāds.

Pieteikšanās studijām - informācija RTU mājaslapā.

Piedāvājums studijām autotransporta nozarē strādājošiem speciālistiem ar bakalaura grādu uzņēmējdarbībā un inženierzinātnēs šeit.

Studiju programma iekļauti turpmāk norādītie studiju kursi:

Obligātais studiju kurss:

Pētniecība autotransportā - lai nostiprinātu pētniecības iemaņas, kuras nepieciešamas maģistra darba izstrādei

Ierobežotās izvēles studiju kursi- kopā 28 KP, no tiem

 Autotransporta studiju kursi:

Citi izvēles studiju kursi (var izvēlēties autotransporta kursu vietā):

Ja students iepriekš nav ieguvis profesionālā bakalaura grādu transportā, tad pārrunu gaitā ar studentu tiek saskaņoti arī citi papildu studiju kursi:

 • Mūsdienu automobiļu tehnoloģijas
 • Automobiļu elektriskās un elektroniskās sistēmas
 • Transportlīdzekļu ekspluatācijas materiāli
 • Autotransporta līdzekļu tehniskā ekspluatācija
 • Ievads iekšdedzes motoros
 • Iekšdedzes motori
 • Darba aizsardzības pamati
 • Civilā aizsardzība
 • Autotransporta līdzekļu remonts
 • Auto satiksmes drošība
 • Autotransporta pārvadājumi

Prakse 6 nedēļas - obligāta prasība profesionālajām programmām

Maģistra darbs - pētniecisks darbs 20 KP apjomā

Programmas kodi RTU reģistrā:
RMGU0 - pēc Automobiļu transporta profesionālās programmas
RMGUC - pēc citām inženierzinātņu un ekonomikas profesionālajām programmām
RMGUB - pēc Automobiļu transporta akadēmiskā bakalaura programmas

Foto galerija "Auto satiksmes drošība"

Latvian

Slider