Profesionālā maģistra programma

2018. gada jaunums:

Maģistrantūrā iesniegto pieteikumu skaits jau sakrīt ar budžeta vietu skaitu. Dokumentus iesnieguši 10 autotransporta programmas absolventi un 6 no citām programmām. Nav izslēgts, ka būs papilduzņemšana arī uz budžeta vietām. Diemžēl satiksmes drošības novirzienam šajā uzņemšanā nebija iespēja uzņemt ar iepriekšējo izglītību, kas nav inženierzinātnes un uzņēmējdarbība. Plānojam pie šā strādāt līdz naķamajai uzņemšanai. Ja Jums ir vēlme studēt piedāvātajā satiksmes drošības virzienā, bet ir atšķirīga iepriekšējā izglītība, lūdzu informēt auto@rtu.lv.
- maģistrantūras programma, piemērota topošajiem autoapmācības pasniedzējiem
- maģistrantūras programma, piemērota autoapmācības profesionāļiem
- maģistrantūras programma, piemērota satiksmes drošības profesionāļiem.

Šeit ir uzaicinājuma maģistrantūrā video

Studiju programma tiek piedāvāta:

 • RTU profesionālās bakalaura programmas "Automobiļu transports" un citu transporta profesionālo programmu absolventiem - studiju ilgums 1.5 gadi. Studiju gaitā tiek nostiprinātas inženieru zināšanas un apgūtas pētnieciskā darba iemaņas. Tiek piešķirts profesionālā maģistra grāds.
 • RTU akadēmiskā bakalaura programmas "Automobiļu transports" (programma pirms 2008. gada) un citu transporta akadēmisko programmu absolventiem - studiju ilgums 2.5 gadi. Tiek piešķirta inženiera kvalifikācija un profesionālā maģistra grāds.
 • Inženierzinātņu vai ekonomikas (uzņēmējdarbības) profesionālo bakalaura programmu absolventiem un/vai inženieriem vai citu studiju programmu absolventiem, saskaņojot ar studiju programmas direktoru auto@rtu.lv - studiju ilgums 1.5 gadi vai nedaudz vairāk, ja jāizpilda papildus programas prasības. Šiem maģistriem paredzēta specializācija auto satiksmes drošībā, kas tiek nodrošināta ar izvēles studiju priekšmetiem. Tiek piešķirts profesionālā maģistra grāds.

Pieteikšanās studijām - informācija RTU mājaslapā.

Piedāvājums studijām strādājošiem autotransporta nozarē ar bakalaura grādu uzņēmējdarbībā un inženierzinātnēs šeit.

Studiju programma ietver:

Obligātais studiju priekšmets:

Pētniecība autotransportā - lai nostiprinātu pētniecības iemaņas, kuras nepieciešamas maģistra darba izstrādei

Ierobežotās izvēles studiju kursus- kopā 28 KP, no tiem

 Autotransporta studiju kursi:

Citi izvēles kursi (var izvēlēties autotransporta kursu vietā):

Ja students nav ieguvis profesionālā bakalaura grādu transportā, tad pēc sarunas ar studentu tiek saskaņoti papildus arī citi studiju kursi:

 • Mūsdienu automobiļu tehnoloģijas
 • Automobiļu elektriskās un elektroniskās sistēmas
 • Transportlīdzekļu ekspluatācijas materiāli
 • Autotransporta līdzekļu tehniskā ekspluatācija
 • Ievads iekšdedzes motoros
 • Iekšdedzes motori
 • Darba aizsardzības pamati
 • Civilā aizsardzība
 • Autotransporta līdzekļu remonts
 • Auto satiksmes drošība
 • Autotransporta pārvadājumi

Praksi 6 nedēļas - obligāta prasība profesionālajām programmām

Maģistra darbu - pētniecisku darbu 20 KP apjomā

Programmas kodi RTU reģistrā:
RMGU0 - pēc Automobiļu transporta profesionālās programmas
RMGUC - pēc citām inženierzinātņu un ekonomikas profesionālajām programmām
RMGUB - pēc Automobiļu transporta akadēmiskā bakalaura programmas

Foto galerija "Auto satiksmes drošība"

Latvian

Slider