Profesionālā maģistra programma

2023. gads:

2023. gada jaunums - maģistra studiju programmā var iestāties arī ar citu profesionālo izglītību. Jaunums vairāk domāts studentiem, kas plāno nākotnē nodarboties ar topošo autovadītāju apmācību - prasības iepriekšējai izglītībai pietuvinātas Ministru kabineta noteikumu Nr.358 par transportlīdzekļu vadītāju apmācību prasībām topošajiem transportlīdzekļu vadītāju teorētiskās apmācības pasniedzējiem.

Iepriekšējā 2022. gadā maģistrantūrā budžeta vietas pietika visiem, kas iesniedza dokumentus laikā. Arī šogad aicinām maģistrantūrā ne tikai automobiļu tehnoloģiiju studentus, bet arī studentus, kuri vēlas specializēties satiksmes drošībā.

Maģistra programmā galvenā vērība tiek veltīta studentu pētniecības un prezentācijas prasmju attīstīšanai un pilnveidei. Viena trešdaļa no programmas apjoma ir maģistra darba pētījums, kura tēmu studenti visbiežāk izvēlas atbilstoši savām profesionālajām un personīgajām interesēm.

Ieskatam par pētījumu saturu - 2020. gadā aizstāvēto maģistra darbu prezentācijas par
Adaptīvo kruīza kontroli (ātrumtures sistēmu);
LED spuldžu lietošanas aspektiem;
Taksometru braukšanas dinamiku;
Automobiļu bremzēšanas intensitāti dažādos režīmos;
Autopārvadātāju darba un atpūtas režīma ievērošanu;
Ceļu satiksmes drošību uz gājēju pārejām.

Automobiļu tehnoloģiju virzienā studiju programmā iekļauti arī elektroautomobiļu un inovatīvo automobiļu studiju kursi, kas līdz šim nebija bakalaura programmā, būs iespēja arī padziļināti apgūt iekšdedzes motoru procesus, automobiļu ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas, ceļu satiksmes negadījumu izskatīšanas un rekonstrukcijas paņēmienus.
Satiksmes drošības virzienā studiju gaitā paredzēts pilnībā apskatīt tēmas, kas Ministru Kabineta noteikumos Nr358 "Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām" paredzētas programmā "Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un ceļu satiksmes drošība" un "Tehniskā informācija un autopārvadājumi". Ja studenti būs izpildījuši arī citas noteiktās prasības, varēs kārtot eksāmenu CSDD autoskolas pasniedzēja apliecības iegūšanai.

Studiju programma tiek piedāvāta:

 • RTU profesionālās bakalaura programmas "Automobiļu transports" un citu transporta profesionālo programmu absolventiem - studiju ilgums 1,5 gadi. Studiju gaitā tiek nostiprinātas inženieru zināšanas un apgūtas pētnieciskā darba iemaņas. Tiek piešķirts profesionālā maģistra grāds un .
 • Reflektantiem, kuru bakalaura izglītība nav iegūta transporta jomā, papildprasība ir iestājpārbaudījuma kārtošana vai vismaz viena gada darba pieredze transporta jomā (ja iepriekš iegūts profesionālais bakalaura grāds un/vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai tam pielīdzināma izglītība). Jautājumus par iespēju studēt var sūtīt auto@rtu.lv - studiju nominālais ilgums 1,5 gadi. Šiem maģistriem paredzēta specializācija auto satiksmes drošībā, kas tiek nodrošināta ar izvēles studiju priekšmetiem.

Tiek piešķirts profesionālā maģistra grāds autotransportā un autotransporta un smago spēkratu speciālista profesionālā kvalifikācija

Pieteikšanās studijām - informācija RTU mājaslapā.

Studiju programma iekļauti turpmāk norādītie studiju kursi:

Obligātie studiju kursi 14 KP apjomā, ja ir bakalaura grāds transportā:

 • Pētniecība autotransportā - lai nostiprinātu pētniecības iemaņas, kuras nepieciešamas maģistra darba izstrādei
 • Spēkratu efektīvas servisa tehnoloģijas
 • Ilgtspējīgas spēkratu tehnoloģijas - lai analizētu  transportlīdzekļu bez iekšdedzes motoriem iespējas

Obligātie studiju kursi 14 KP apjomā, ja ir cita izglītība:

 • Pētniecība autotransportā - lai nostiprinātu pētniecības iemaņas, kuras nepieciešamas maģistra darba izstrādei
 • Mūsdienu automobiļu tehnoloģijas
 • Autotransporta pārvadājumi
 • Auto satiksmes drošība

Ierobežotās izvēles studiju kursi- kopā 14 KP, no tiem

 Autotransporta studiju kursi:

Citi izvēles studiju kursi (var izvēlēties autotransporta kursu vietā):

Ja students iepriekš nav ieguvis profesionālā bakalaura grādu transportā, tad pārrunu gaitā ar studentu tiek saskaņoti arī citi papildu izvēles studiju kursi:

 • Automobiļu elektriskās un elektroniskās sistēmas
 • Transportlīdzekļu ekspluatācijas materiāli
 • Autotransporta līdzekļu tehniskā ekspluatācija
 • Ievads iekšdedzes motoros
 • Iekšdedzes motori
 • Darba aizsardzības pamati
 • Civilā aizsardzība
 • Autotransporta līdzekļu remonts

Brīvās izvēles studiju kursi 6 KP - obligāta prasība profesionālajām programmām - var izvēlēties arī augšminētos studiju kursus.

Prakse 6 nedēļas - obligāta prasība profesionālajām programmām

Maģistra darbs - pētniecisks darbs 20 KP apjomā

Programmas kodi RTU reģistrā:
RMGW0 - pēc Automobiļu transporta profesionālās programmas
RMGWC - pēc citāmstudiju programmām
 

Foto galerija "Auto satiksmes drošība"

Latvian

Slider