Autotransporta pārvadājumi (speckurss)

Autotransporta pārvadājumi (speckurss)

Studiju priekšmets izstrādāts padziļinātu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu iegūšanai autotransporta pārvadājumu jomā. Studiju priekšmets sastāv no trijām daļām. Katra no studiju priekšmeta daļām veltīta noteiktu uzdevumu risināšanai.

Studiju priekšmeta 1. daļas - Autotransporta pārvadājumi (speckurss I) tematika:

 • autoceļu projektēšanas pamatprincipi;
 • transporta plūsmu teorijas elementi;
 • transporta plūsmu modelēšanas iespējas;
 • rindu teorija autotransporta plūsmu analīzē;
 • autotransporta sistēmas plānošanas elemnti;
 • transporta tīkla izmantošanas prognozēšanas iespējas;
 • autotransporta plūsmu mērīšanas metodes un paņēmieni.

Studiju priekšmeta 2. daļā - Autotransporta pārvadājumi (speckurss II) tiek izskatīts:

 • civiltiesības un sociālās tiesības autotransporta pārvadājumu uzņēmumā;
 • komerctiesības un mārketinga elementi autotransporta uzņēmumā;
 • autotransporta pārvadājumu uzņēmuma finanšu vadības elementi;
 • autopārvadājumu uzņēmumu licencēšanas un autopārvadājumu atļauju sistēmas prasības;
 • kravu pārvadājumu pavaddokumenti, to izmantošana;
 • autovadītāju darba un atpūtas režīms, tā kontroles sistēma;
 • komerciālu autopārvadājumu kontroles sistēma.

Studiju priekšmets veidots moduļu apmācību veidā piesaistot dažādus augstas klases nozeres profesionālus. Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studentiem ir iespēja papildus kārtot LR Satiksmes ministrijas organizētu eksāmenu un iegūt Profesionālās kompetences sertifikātu kravu un pasažieru pārvadājumiem ar autotransportu.

Studiju priekšmeta 3. daļa - Autotransporta pārvadājumi (speckurss III) veltīta pilsētas transporta sistēmai, tās plānošanai un attīstībai, iekļaujot sekojošus tematus:

 • pilsētas transporta sistēmas plānošana principi;
 • zemes izmantošanas un transporta attīstības likumsakarības;
 • sabiedriskā autotransporta līdzekļu izvēles principi pilsētā;
 • pilsētas pasažieru autotransporta sistēmas elementi;
 • pilsētas pasažieru autotransporta infrastruktūra, tās elementu ietekme uz sistēmas efektivitāti;
 • specializētie sabiedriskā pasažieru autotransporta līdzekļi, to tehniskās un ekspluatācijas īpatnības;
 • informācijas apmaiņas iespējas sabiedriskajā pasažieru transportā;
 • sabiedriskā pasažieru autotransporta līniju, maršrutu un maršrutu tīkla projektēšanas pamatprincipi;
 • sabiedriskā pasažieru transporta raksturlielumi, sabiedriskā pasažieru autotransporta finansēšanas sistēmas.

Studentiem dotas plašas iespējas, papildus teorētisko zināšanu apguvei, apgūt praktiskās iemaņas autotransporta pārvadājumu organizēšanā, pārvadājumu operāciju nodrošināšanā un pārvadājumu sistēmas analīzē.

Foto galerija "Autotransporta pārvadājumi"

<< Atpakaļ uz Maģistra studiju programmu

Latvian

Slider