Pētniecības metodes autotransportā

Pētniecības metodes autotransportā

Studiju priekšmeta mērķis ir gūt teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas pētniecisku darbu veikšanai autotransporta jomā.

Studiju priekšmets ir veidots kā palīgs studentiem maģistra darba izstrādes procesā, tas veltīts dažādos autotransporta nozares pētījumos izmantoto pētniecisko metožu izklāstam un analīzei.

Studentiem radītas iespējas veikt patstāvīgu pētniecisku darbu un iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot praktiski mācību uzdevumos un praktiskajos darbos.

Studiju priekšmetā izzināma autotransporta pētījumu būtība un pielietojums, izklāstīta pētījumu tipiskā veikšanas gaita un rīcību secība. Studentiem sniegtas teorētiskas zināšanas par autotransporta pētījumos izmantotajām pētniecības metodēm, veikta pielietojamo metožu analīze.

Studiju priekšmetā padziļināti izskatīta autotransporta pētījumu specifika:

  • izmantotā metodoloģija un pielietotās pētījumu metodes satiksmes drošības, autotransporta pārvadājumu, automobiļu konstrukcijas un ekspluatācijas pētījumos;
  • korektu mērījumu veikšanas (autotransporta pētījumu jomā pielietojami dažādu parametru mērījumi) metodoloģija;
  • autotransporta jomā pielietojamo eksperimentu organizēšanas un veikšanas principi;
  • iegūto datu apstrādes paņēmieni un metodes;
  • elektroniskajā vidē pieejamās informācijas iegūšanas paņēmienu izklāsts un izmantojamās informācijas lietderības analīze;
  • pētījumu rezultātu publiskošanas veidi un iespējas (rakstveida atskaišu, ziņojumu un slēdzienu sagatavošana; publisku paziņojumu un uzskates materiālu sagatavošana).

Izmantojot studiju priekšmetā iegūtās teorētiskās zināšanas, studentiem tiek dota iespēja veikt patstāvīgu pētījumu autotransporta jomā par brīvi izvēlētu izpētes objektu.

<< Atpakaļ uz maģistra studiju programmu

Latvian

Slider