Kravu ekspedīcija

Kravu ekspedīcija

Studiju priekšmeta mērķis ir apgūt kravas ekspedīcijas pakalpojumu galvenos principus.

Studiju priekšmetā apskatīta sekojoša tematika:

  • kravas ekspeditoru piedāvāto pakalpojumu būtība un saturs, kravas ekspeditoru darbības principi, ekspeditora attiecības ar preču transportēšanas dalībniekiem, pušu pienākumi un atbildība;
  • kravas ekspeditoru darbībā izmantoto kravu transportēšanas, preču apgrozības un citu dokumentu analīze
  • likumdošanas akti, kuri regulē ekspeditora komerciālo darbību Latvijas Republikā un citās valstīs;
  • Latvijas nacionālās kravu ekspeditoru un loģistikas asociācijas „LAFF” Ģenerālie noteikumi, Starptautiskās kravas ekspeditoru asociāciju federācijas „FIATA” izdotie dokumenti, Starptautisku tirdzniecības noteikumu terminu skaidrojumi "Incoterms" , muitas noliktavu darbību reglamentējošie dokumenti un preču pavaddokumenti biežāk izmantotajos transporta veidos.

Studiju priekšmetā dots ieskats vairāku transporta veidu kravu pārvadājumu specifikā:

  • apskatīti kravu pārvadājumi ar autotransportu,dzelzceļa transportu, jūras transportu un gaisa transportu;
  • analizētas iespējas veikt intermodālos kravu pārvadājumus.
  • izvērtētas dažādu transporta veidu piedāvātās kravu pārvadājumu iespējas, ceļu/maršrutu tīkli, ierobežojumi, izmantotie preču pavaddokumenti un citas specifiskās prasības.

Studiju priekšmets veidots moduļu apmācību veidā piesaistot dažādus augstas klases nozeres profesionālus.

<< Atpakaļ uz Maģistra studiju programmu

Latvian

Slider