Profesionālā bakalaura programma

Programma tiek piedāvāta:

  • personām ar vispārējo vai profesionālo vidējo izglītību. Tiek piešķirta inženiera kvalifikācija un profesionālā bakalaura grāds.

Studiju ilgums 4.5 gadi (4 gadi auditorijās un laboratorijās, 0.5 gads prakse kopā ar bakalaura darba izstrādi)
Programmas kodi RTU reģistrā:RMCW0 (Rīgā), DMCW0 (Daugavpilī), NMCW0 (neklātienē)

Studiju priekšmetu sadalījums pa gadiem (var būt nelielas izmaiņas).

Formāla studiju programma RTU mājaslapā.

Studiju programma ietver:

Automobiļu transporta specializējošos studiju priekšmetus:

Mehānikas inženieru studiju priekšmetus:

Vispārējos inženieru studiju priekšmetus:

Citus RTU noteiktus studiju priekšmetus:

Uzņēmējdarbības studiju priekšmetus:

Praksi 20 nedēļas - obligāta prasība profesionālajām programmām

Bakalaura darbu ar projektu

Latvian

Slider