Transporta sistēmu uzbūve

Transporta sistēmu uzbūve

Studiju priekšmeta mērķis ir apgūt autotransporta, dzelzceļa transporta, gaisa transporta, ūdens transporta un cauruļvadu transporta sistēmu specifiskās īpatnības un transporta sistēmu uzbūvi.

Studiju priekšmetā apskatīta transporta sistēma kā vienots veselums, specifiski iztirzājot autotransporta, dzelzceļa transporta, gaisa transporta, ūdens transporta un cauruļvadu transporta īpatnības (to norises, organizēšanas, vadības un kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanas principi).

Studiju priekšmeta nodarbībās studentiem tiek nodrošinātas zināšanas par:

  • vispārējo transporta sistēmu un transporta ekonomikas principiem;
  • transporta veidu infrastruktūras izbūves un izmantošanas īpatnību analīzi;
  • transporta sistēmu izbūvi atbilstoši to potenciālā lietotāja vajadzībām un vēlmēm;
  • transporta tīklu struktūru, veidiem un tos raksturojošajiem parametriem;
  • autoceļu un dzelzceļu infrastruktūru;
  • ūdens transporta ceļiem un ostu darbību;
  • gaisa transporta infrastruktūru un tā darbības rādītājiem;
  • cauruļvadu transporta infrastruktūru un tā darbības principiem un rādītājiem;
  • transporta terminālu, kravas pārkraušanas punktu darbību.

Studiju priekšmetā tiek iztirzāta transporta sistēmas darbība pilsētas, reģiona, nacionālas valsts un starptautiskā mērogā, analizējot transporta sistēmas reglamentējošo likumdošanu, standartus un prasības, un akcentējot transporta sistēmu attīstības tendences nākotnē.

<< Atpakaļ uz Maģistra studiju programmu

Latvian

Slider