Automobiļu tehniskā ekspluatācija

Studiju priekšmets Autotransporta līdzekļu tehniskā ekspluatācija organizēts ar mērķi, lai pēc tā apguves studenti spētu:

 • pielietot uz transportlīdzekļu izmantošanu attiecinātos likumus un normatīvus transportlīdzekļu izvēles un ekspluatācijas procesā,
 • analizēt, izvērtēt, izskaidrot un pamatot kļūmju un atteikumu iespējamos iemeslus un cēloņus,
 • izvēlēties, pamatot un pielietot visracionālākās metodes, režīmus un līdzekļus defektu un bojājumu noteikšanai,
 • noteikt un pamatot transportlīdzekļu vispārējo un atsevišķu sistēmu un sastāvdaļu tehnisko stāvokli, kļūmes un atteikumus,
 • izstrādāt un izvēlēties tehniskā stāvokļa pārbaudes tehnoloģijas,
 • organizēt transportlīdzekļu tehniskās apkopes un remonta procesu.

Studiju priekšmetā tiek apskatīti jautājumi par:

 • normatīvajām prasībām transportlīdzekļu izgatavošanas, realizācijas un izmantošanas jomā;
 • transportlīdzekļu mērķtiecīgu izvēli un izmantošanas apstākļiem;
 • tehniskā stāvokļa izmaiņas likumsakarībām un bojājumu veidiem;
 • tehniskā stāvokļa noteikšanas metodēm un līdzekļiem;
 • transportlīdzekļos iebūvētajām OBD diagnostikas sistēmām un izmantošanas iespējām;
 • diagnostikas, tehnisko apkopju un remonta tehnoloģijām un organizācijas metodēm;
 • u.c. jautājumi.

 
Studiju priekšmeta apguves laikā studentiem ir paredzēts:

 • informatīvas un izglītojošas lekcijas;
 • laboratorijas darbi par transportlīdzekļu galveno sistēmu un agregātu tehniskā stāvokļa noteikšanas metodēm, režīmiem, līdzekļiem un tehnoloģijām;
 • pētnieciskais darbs par sastāvdaļu tehniskā stāvokļa izmaiņu likumsakarībām un bojājumu noteikšanu kopā sevis izvēlētiem studiju biedriem;
 • patstāvīgais darbs ar tehnisko literatūru, tehniskajiem dokumentiem, standartiem un normatīviem;

Studiju priekšmets ir veidots kā kursa pirmā daļa, kurā iegūtās zināšanas iespējams padziļināt, turpinot studijas Maģistra studiju programmā un izvēloties studiju priekšmetu “Autotransporta līdzekļu tehniskā ekspluatācija (speckurss)”.
 

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider